Qui som?

El Consell de l’Estudiantat (CdE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) és l’òrgan de representació, assessorament i defensa dels interessos del conjunt de l’estudiantat de la universitat. Té a més, la funció d’interlocutor davant els òrgans de govern de la UPC i impulsa iniciatives per a la millora de la vida universitària, ja sigui tant acadèmica com associativa i d’oci.

Formen el Consell de l’Estudiantat (CdE) els següents òrgans:

 • Ple del Consell de l’Estudiantat: màxima autoritat del CdE. És l’encarregat de fixar les línies de treball del CdE.
 • Comissió Permanent (CP): representa el Ple quan aquest no es pot reunir.
 • Mesa de Coordinadors del CdE: formada per les Coordinadores del CdE.

On tenim representació?

 • Claustre Universitari (CU) és el màxim òrgan de representació de la comunitat universitària i d’expressió de la posició i les aspiracions d’aquesta. Es elegit per un període de quatre anys i s’ha de reunir una vegada a l’any en sessió ordinària, que ha de convocar el rector o rectora, per rebre l’informe de gestió del Consell de Govern i quan es renovi per constituir-se i elegir el Consell de Govern.
  • Les 5 Coordinadores del Consell de l’Estudiantat son membres nates d’aquest òrgan.
  • Les Delegades de Centre són membres nates.
  • Depenent del nombre d’estudiants de l’Escola o Facultat hi ha un nombre electes de representant dels estudiants.
 • Consell de Govern (CdG): El Consell de Govern és l’òrgan de govern de la Universitat. Estableix les línies estratègiques i programàtiques de la Universitat, així com les directrius i els procediments per aplicar-les, en els àmbits acadèmic, econòmic i de gestió, i desplega aquests Estatuts i estableix la normativa interna de la Universitat. Ha de vetllar pel compliment dels Estatuts, els reglaments de la Universitat Politècnica de Catalunya i els acords del Claustre Universitari.
  • Dintre de la composició del Consel de Govern hi ha 7 places per a estudiants.
 • Consell Social: (CS) és l’òrgan de participació de la societat en la Universitat. Entre d’altres funcions té la d’aprovar el pressupost i els preus de matrícula de la UPC.
  • Actualment forma part del Consell Social la Jia-Hui Jin Chen.
 • El Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes (CEUCAT) és un òrgan que agrupa tots els Consells d’Estudiants de les universitats catalanes per parlar i debatre temes d’interès general.
  • Actualment, les representants del CdE de la UPC són:
   • Pau Maza-> Membre del Ple del CdE -> ESEIAAT
   • Irene García Montes -> Coordinadora de Política Externa del CdE -> EEBE
   • Marc Armangué Fajula -> Coordinador de Política Universitària dle CdE -> ETSETB
 • El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és un òrgan que agrupa totes les universitats catalanes per parlar debatre temes d’àmbit nacional-català com ara la llei d’universitats o el decret de preus.
  • Actualment, la representat del CdE al CIC és la Irene García Montes.