CAP

La convocatòria d’ajuts del Consell de l’Estudiantat (CdE) per a projectes culturals o educatius és una eina que vol fomentar la participació de l’estudiantat en la vida universitària de la UPC. Aquesta convocatòria estableix uns criteris i pautes què pretenen afavorir determinades actuacions que es consideren estratègiques, diversificant d’aquesta manera la vida universitària als campus universitaris de la UPC.

Poden optar als ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria totes les delegacions d’estudiants de la UPC, les associacions d’estudiants de la UPC i grups d’estudiants i estudiantes amb matrícula en vigor en estudis oficials de la UPC (graus, estudis de segon cicle o màsters). Els projectes impulsats en el marc d’aquesta convocatòria seran finançats a càrrec del pressupost del Consell de l’Estudiantat (CdE).

Convocatòria 2023 d’Ajuts per a Projectes del CdE

Per poder optar als ajuts cal que l’associació o delegació envii un correu adjuntant tots els documents emplenats i amb assunte [NOM_ASSOCIÓ/DELEGACIÓ]-Sol·licitud CAP2023

En el següent enllaç es poden descarregar tota la documentació necessària: Descarregar documents